با تخفیف های ویژه جشنواره اردیبهشت ۱۴۰۳ ما آشنا شوید

اطلاعات بیشتر X

کالیبراسیون

قابلیت ردیابی در فلوک چیست

نکات مهم در مورد کالیبراسیون های دوره ای فلوک چیست؟

عدم قطعیت در کالیبراسیون چیست و چرا در فلوک اهمیت ویژه ای دارد
در صورتی که سطح اطمینان و عدم قطعیت تمام اندازه گیری ها در تجهیزات فلوک مورد بررسی باشد درستی و دقت نتایج اندازه گیری تضمین می شود …

کالیبراسیون حرفه ای و فلوک

کالیبراسیون چیست و چرا در فلوک اهمیت دارد

تعریف کالیبراسیون فلوک
کالیبراسیون در جهت کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاههای تستر فلوک و محصولاتی است که در خصوص اندازه گیری بوده و تمامی دستگاه هایی می باشد که جهت عملکرد آن بر کیفیت فرآیند بسیار تاثیر گذار …