با تخفیف های ویژه جشنواره مرداد ۱۴۰۳ ما آشنا شوید

اطلاعات بیشتر X

نکات مهم در مورد کالیبراسیون های دوره ای فلوک چیست؟

قابلیت ردیابی در فلوک چیست

نکات مهم در مورد کالیبراسیون های دوره ای فلوک چیست؟

عدم قطعیت در کالیبراسیون چیست و چرا در فلوک اهمیت ویژه ای دارد

در صورتی که سطح اطمینان و عدم قطعیت تمام اندازه گیری ها در تجهیزات فلوک مورد بررسی باشد درستی و دقت نتایج اندازه گیری تضمین می شود و قابلیت ردیابی یا به عبارت دیگر، قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه گیری با مرجع های ملی و بین المللی به وسیله زنجیره پیوسته مقایسه ها است نیز ممکن میگردد که مسئله بسیار مهمی در فرایند اندازه گیری می باشد.

قابلیت ردیابی در دستگاه های فلوک چطور فعال میگردند

البته وقتی همگی این زنجیره دارای عدم قطعیتی معین را باشند میتوان برقراری قابلیت ردیابی را مستقر نمود. استقرار قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری به وسیله تعیین نام دستگاه مرجع کالیبراسیون و البته عدم قطعیت آن محاسبه، و اعلام عدم تضمین اندازه گیری در خصوص نتایج کالیبراسیون و همچنین بیان شرایط محیطی اثر گذار در نتیجه اندازه گیری و قابلیت ردیابی نتیجه های کالیبراسیون و قابلیت استقرار کالیبراسیون اولیه ی وسیله اندازه گیری و چگونگی کارایی مورد ادعای سازنده را به مشتری میدهد.

روش های فعالسازی فابلیت ردیابی

همچنین باید دانست که پارامتر هایی که توسط دستگاه و محصولات اندازه گیری می گردد به استانداردهای اندازه گیری قابل ردیابی ارجاع می شوند که اگر اینطور نباشد اطمینانی به آنها نخواهد بود.

قابلیت ردیابی در فلوک چیست

چرا قابلیت ردیابی مهم است؟

لزوم کالیبراسیون مجدد و دوره ای در تجهیزات فلوک

کالیبراسیون مجدد به این دلیل مورد لزوم قرار میگیرد که کنترل و نگهداری فرایندهای اندازه گیری که با وسیله اندازه گیری انجام می شود و گاهاً عدم قطعیت دستگاه، نسبت به گذشت زمان و با استفاده های مکرر از آن افزایش می‌یابد. شناسایی میزان افزایش تدریجی عدم قطعیت به راحتی توسط کاربر امکان پذیر نمی باشد. بنابراین آنچه که در اندازه گیری خیلی لازم است همان قابلیت ردیابی می باشد.

چرا باید به کالیبره کردن دوره ای در فلوک اهمیت داد؟

اهمیت کالیبراسیون دوره ای در تجهیزات فلوک چیست؟

اهمیت کالیبراسیون در قابلیت ردیابی

برقراری قابلیت و ویژگی ردیابی در تجهیزات فلوک که تنها با کالیبراسیون ممکن است، به دلیل میزان بالای اهمیت آن در کنترل سیستم های اندازه گیری و تجارت بین المللی آن ضروری یوده و شامل موارد ذیل می باشد. از جمله قابلیت ارتباط دادن مقادیر یک استاندارد یا نتیجه یک اندازه گیری با مرجع های ملی و بین المللی بوسیله زنجیره ای پیوسته از مقایسه هاست که همه آن ها عدم قطعیتی معین را دارند که به صورت ملی یا بین المللی معین میگردد.

چرا ردیابی در فلوک اینقدر مهم است؟

از سایر ملزومات هر کار تحقیقاتی هم طراحی فعالیت‌های تولیدی، آزمون های نهایی آن ها و کالیبراسیون تولیدات و تجهیزات مورد استفاده قبل از تحویل پروژه های کابل کشی است. همچنین کار کالیبراسیونی که قابل ردیابی باشد، می تواند حصول اطمینان از عدم قطعیت اندازه گیری را در یک بخش از فرآیند که بر بخش‌های دیگر فرایند تاثیر گذار می باشد را براحتی ممکن کند.

کالیبراسیون با فلوک چه میکند؟

همچنین می توان گفت که اعتبار اندازه گیری های کاربر توسط وسایل اندازه گیری مربوط به هر تحقیقات، بستگی به صحت میزان برآورد شده ی پدیده‌های مورد مطالعه و عدم قطعیت های به دست آمده از آن دارد. کالیبراسیون در واقع وسیله ای است که در تحقیقات مورد استفاده است و عدم قطعیت و کنترل میزان رشد عدم قطعیت را هم مشخص می‌کند. این امر به محقق می گوید که تا چه میزان میتواند به نتایج حاصل از تحقیقات خود اطمینان کرده که این نتایج به درستی نتیجه تغییرات واقعی پدیده ها بوده و نه ناشی از عدم صحت در تخمین عدم قطعیت های اندازه گیری و مشکلات و خطای اندازه گیری.

کالیبراسیون و ردیابی در فلوک

کالیبراسیون و ردیابی در فلوک

تعیین زمان برای کالیبراسیون

همچنین تعیین زمان کالیبراسیون و مشخص کردن آن یکی از مهمترین تصمیماتی است که بسیار مورد توجه است. به این دلیل که به نظر برخی منجر به اتلاف وقت و پول نیز می‌شود. این نظر را بدین گونه توجیه میکنند که عدم قطعیت اندازه گیری سبب اتخاذ تصمیم های نادرستی می گردد که این تصمیمات نادرست یوده و ناشی از نتایج اندازه گیری فریبنده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

19 − 5 =